REGULAMIN

SPONSORZY

SOCIOS 

JESTEŚMY Z WAMI OD 1923!

SPONSORZY

Regulamin

REGULAMIN ZAWODNIKA KLUBU MKS „Kalwarianka” Kalwaria Zebrzydowska ORAZ JEGO RODZICA/OPIEKUNA.

1. Podpis zawodnika pod niniejszym Regulaminem Klubu, czyni go automatycznie członkiem Klubu MKS Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska i nakłada na zawodnika (członka) oraz jego rodziców (opiekunów), do uzyskania przez zawodnika (członka) pełnoletniości (ukończenia 18 roku życia) poniższe obowiązki oraz nadaje poniższe prawa. Po osiągnięciu przez zawodnika/członka 18 roku życia, odpowiada on samodzielnie za wszystkie punkty poniższego Regulaminu.

2. Jako zawodnik MKS Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska zobowiązuję się do godnego reprezentowania klubu podczas każdego meczu i turnieju, a także we wszystkich innych sytuacjach.

3. Jako zawodnik będę z należytą godnością szanował klubowe barwy, herb oraz utożsamiał się z klubową historią i tradycją.

4. Będę zawsze z szacunkiem odnosił się do trenerów, pracowników klubu a także do kolegów z drużyny (WSZYSCY tworzymy klub, jesteśmy DRUŻYNĄ !!!).

5. Jako zawodnik klubu MKS Kalwarianka na polecenie trenera, prezesa lub zarządu klubu będę gotowy uczestniczyć w klubowych uroczystościach (msze Święte, rocznice, apele, festyny, akademie, prezentacje, treningi i mecze pokazowe itp.) w celu ich uświetnienia.

6. TRENING i MECZ to rzecz ŚWIĘTA !!!

7. Do każdego treningu będę podchodził sumiennie i wykonywał wszystkie ćwiczenia oraz polecenia najlepiej jak potrafię.

8. Jako zawodnik klubu MKS Kalwarianka zobowiązuję się do samodzielnego, świadomego oraz indywidualnego doskonalenia własnych umiejętności piłkarskich w wolnym czasie (na boisku, w ogrodzie, pod blokiem itd.).

9. Za niewykonywanie poleceń trenera, przeszkadzanie, brak zaangażowania oraz przeklinanie zawodnik otrzymuje od trenera żółtą kartkę. Brak poprawy w zachowaniu skutkuje otrzymaniem drugiej żółtej kartki co wiąże się dla zawodnika z brakiem możliwości uczestniczenia w dalszym treningu.

10. Trener może również za złe zachowanie zawodnika wykluczyć go z kadry meczowej na 1, 2 lub 3 mecze. Wykluczenie z kadry meczowej nie zwalnia zawodnika z obowiązku trenowania !!!

11. Jako zawodnik zobowiązuję się dbać o własne ciało. Będę się zdrowo odżywiać (warzywa, owoce, mięso, ryby itd.). Słodycze, chipsy, coca-cola, kebab i pizza nie mogą być podstawą diety piłkarza !!!

12. Będę dbał o czystość w szatni i na klubowym obiekcie oraz o klubowy sprzęt sportowy.

13. Będę zawsze grał FAIR PLAY, a każdego przeciwnika traktował z szacunkiem !!!

14. Będę dbał również o własny rozwój intelektualny (sumiennie i pilnie wykonywał obowiązki szkolne – inteligentny zawodnik ma na boisku łatwiej).

15. Na trening oraz zbiórkę przed meczem będę przychodził punktualnie !!! (na trening przychodzimy min. 10 min przed rozpoczęciem zajęć).

16. Spóźnienie na trening skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach (nierozgrzany zawodnik jest narażony na kontuzje).

17. Na treningu obowiązuje sprzęt sportowy w barwach Kalwarianki.

18. Podczas zajęć rodzic nie będzie kontaktował się z dzieckiem. Umożliwi to lepszą koncentracje dziecka na zajęciach (z wyłączeniem pierwszych 3 treningów grupy NABOROWEJ).

19. Podczas zajęć i rozgrywek rodzic ma zakaz wstępu do szatni oraz zakaz pomocy w przebieraniu dziecka (z wyłączeniem grupy NABOROWEJ do czasu usamodzielnienia dziecka).

20. Rodzice, opiekunowie i inni kibice, mecze i turnieje obserwują z trybun (jeśli takowe są na obiekcie) lub z wyznaczonego do tego celu przez trenera lub organizatora miejsca.

21. Podczas rozgrywek rodzic powstrzymuje się od udzielania wskazówek dziecku, ponieważ musi mieć zaufanie do trenera.

22. Podczas rozgrywek rodzic powstrzymuje się od krytycznych komentarzy względem zawodników i kibiców drużyny przeciwnej oraz pracy sędziego.

23. W przypadku nieobecności dziecka na treningu, rodzic lub sam zawodnik powiadamia trenera telefonicznie lub SMS minimum godzinę przed zajęciami.

24. Rodzic zobowiązuję się regulować składki członkowskie do 10 dnia każdego miesiąca.

25. Składka Członkowska obowiązuje przez 12 miesięcy w roku i nie jest ona opłatą za zajęcia / treningi lecz Składką Członkowską dla Członka Klubu MKS Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska.

26. W przypadku rezygnacji zawodnika z dalszej gry w klubie, rodzic/opiekun winny jest taką rezygnację złożyć na piśmie w siedzibie klubu przy ul. Mickiewicza 16 w Kalwarii Zebrzydowskiej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres piotr.zadora@mkskalwarianka.pl do 25 dnia miesiąca (jeśli ktoś rezygnuje od 1 maja, pisemną rezygnację składa do 25 kwietnia, po upływie tego terminu zostanie naliczona składka członkowska za kolejny miesiąc).

27. Trener jest zawsze dla zawodnika !!! Zawodnik w każdej chwili może podejść, zapytać i porozmawiać o treningu, meczu lub na każdy inny temat.

28. Dziecko (zawodnik) ma bezwzględny zakaz trenowania w innym klubie (stowarzyszeniu) bez uzyskania pisemnej zgody władz klubowych. Złamanie w/w zakazu skutkuje naliczeniem jednorazowej kary pieniężnej w wysokości 500 zł, płatnej do 30 dni od daty powiadomienia o nałożonej karze.

29. Wszystkie transfery z Klubu i do Klubu odbywają się według oficjalnych przepisów PZPN i zgodnie z załączonym do przepisów taryfikatorem.

30. Niepodpisanie REGULAMINU KLUBOWEGO przez rodzica i zawodnika (członka klubu) skutkuje brakiem możliwości dalszego trenowania w klubie MKS Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska.

31. Rażące złamanie Regulaminu skutkuje pisemnym upomnieniem i ostrzeżeniem zawierającym informację, iż dalsze łamanie Regulaminu zaowocuję natychmiastowym wykluczeniem zawodnika / członka ze struktur Klubu MKS Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska.

32. Od w/w wykluczenia zawodnika / członka za naganne zachowanie i łamanie Regulaminu nie przysługuje odwołanie.

33. O sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje samodzielnie trener, a w wyjątkowych przypadkach trener po konsultacjach z innymi trenerami oraz prezesem klubu.

 

SPONSORZY

WSPIERAJĄCY

PARTNERZY STRATEGICZNI